Zdrowy styl życia jako element prewencji wtórnej w krajach bogatych, średniozamożnych i biednych

Na łamach Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki badania Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) poświęconego stylowi życia osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego w krajach bogatych, średniozamożnych i biednych.

Jak piszą Teo i wsp., we wcześniejszych badaniach  notowano, że tylko niewielki odsetek z około 100 milionów osób na całym świecie, którzy cierpią na choroby układu sercowo-naczyniowego, przestrzegał zaleceń dotyczących stylu życia. Brak jest takich danych dotyczących osób mieszkających w krajach o niskich dochodach.

W prezentowanej pracy zespół badaczy kierowanych przez Salima Yusufa oceniał częstość występowania  3 prozdrowotnych zachowań (unikanie lub rzucenie palenia, zdrowa dieta, regularny wysiłek fizyczny) u osób z rozpoznaniem choroby wieńcowej lub udaru, uczestniczących w PURE – dużym prospektywnym epidemiologicznym kohortowym badaniu ankietowym z udziałem 153 996 dorosłych w wieku 35 do 70 lat z 628 obszarów miejskich i wiejskich mieszkających w 3 krajach o wysokich dochodach (high-income countries, HIC), 7 krajach o średnich dochodach (upper-middle-income countries, UMIC), 3 krajach o średnio-niskich dochodach (lower-middle-income countries, LMIC), oraz 4 krajach o niskich dochodach (low-income countries, LIC).

W grupie 7519 osób, które informowały o rozpoznaniu choroby wieńcowej (mediana czasu przebycia incydentu 5.0 lat przed ankietą) lub udaru (mediana czasu przebycia incydentu 4.0 lat przed ankietą), 18.5%  nadal paliło; tylko 35.1% podjęło lub utrzymało odpowiednio intensywną aktywność fizyczną (w pracy lub w czasie wolnym) a 39.0%  utrzymywało zdrową dietę. Aż 14.3%  całej populacji nie  podejmowało żadnej z 3 wymienionych aktywności prozdrowotnych (paliło papierosy, nie stosowało diety i było nieaktywnych fizycznie) a zaledwie 4.3%  w pełni przestrzegało zaleceń.

Łącznie 52.5% ankietowanych zaprzestało palenia (odpowiednio 74.9% w HIC; 56.5%  w UMIC; 42.6%  w LMIC oraz 38.1%  w LIC). Poziom aktywności fizycznej także rósł wraz zamożnością krajów, ale w tym przypadku trend nie osiągnął istotności statystycznej. Najrzadziej zdrową dietę zachowywano w krajach o niskich dochodach (LIC – 25.8%, w porównaniu z LMIC: 43.2%, UMIC: 45.1%, oraz HIC: 43.4%).

A zatem stosunkowo niewielki odsetek osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego przestrzegał zdrowego stylu życia a rozmiary tego niekorzystnego zjawiska rosły wraz ze spadkiem dochodu narodowego w poszczególnych krajach.

Opracowane na podstawie: JAMA / 17 kwietnia 2013
Magdalena Lipczyńska

Koon Teo i wsp. Prevalence of a Healthy Lifestyle Among Individuals With Cardiovascular Disease in High-, Middle- and Low-Income Countries, LINK: JAMA. 2013;309:1613

0 replies on “Zdrowy styl życia jako element prewencji wtórnej w krajach bogatych, średniozamożnych i biednych”