Polityka prywatności

Polityka Prywatności

www.dbajoserce.pl

Szanujemy i cenimy sobie prywatność każdej osoby (zwanej dalej: „Użytkownikiem”),  która korzysta z naszego serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem” lub „Stroną internetową”), a dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w sposób tutaj opisany, zgodnie z naszymi obowiązkami i prawami Użytkownika wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Administratorem Serwisu i danych osobowych jest:

SERVIER POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000139202, NIP: 5260302887 (zwana dalej: „Servier Polska”).

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić niektóre dane osobowe Użytkowników naszej Strony internetowej, w tym w szczególności:

 • Dane osobowe, które przekazuje Użytkownik Strony internetowej podczas korzystania z przestrzeni kontaktowej naszej Strony (zakładka KONTAKT), w tym: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu;
 • Dane, które przekazuje Użytkownik Strony internetowej podczas zgłoszenia podejrzenia działań niepożądanych produktów leczniczych poprzez zakładkę Zgłaszanie Działań Niepożądanych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych w celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych znajdują się na https://servier.pl/regulamin/;
 • Dane przekazane przez Użytkownika w celu wysyłki zamówionego newslettera: adres e-mail,
 • Dane, które zbieramy automatycznie w celach statystycznych za pomocą plików cookies: odwiedzane strony, daty i godziny dostępu, preferowane treści, system operacyjny, rodzaj używanej przeglądarki, rodzaj używanego sprzętu itp. Statystyczne pliki cookie nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się w zakładce: Polityka Cookies.
 1. W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone dane osobowe?

Zgodnie z RODO wykorzystywanie danych osobowych musi zawsze mieć podstawę prawną.  Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • W celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • W prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest:
  • Przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń Użytkowników przesyłanych poprzez zakładkę Kontakt;
  • Przyjmowanie zapytań i udzielanie odpowiedzi dotyczących produktów leczniczych,
  • Realizacja usługi wysyłki newslettera zamówionego przez Użytkownika;
  • Zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa Serwisu oraz jego Użytkowników;
  • Zarządzanie Stroną i jej ulepszanie w celu optymalnego przeglądania przez Użytkownika, np. poprzez sporządzanie analiz statystycznych, w szczególności ruchu na Stronie;
  • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed ewentualnymi roszczeniami;
 •  W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych mających zastosowanie do SERVIER POLSKA (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne oraz innych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce oraz na obszarze Unii Europejskiej.
 1. Jakie Prawa przysługują Użytkownikom Serwisu?

Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji o nich, aktualizowania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu (z uzasadnionych powodów) wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, w zakresie ograniczonym zgodnie z przepisami prawa, w tym art. 12-22 RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.

W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt:

z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Servier Polska:

 • telefonicznie na numer: (22) 594 90 00
 • w formie elektronicznej na adres: dane.osobowe@servier.com
 • w formie pisemnej na adres: Servier Polska, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa.
 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone.

W szczególności:

 • Dane, przekazane podczas korzystania z przestrzeni kontaktowej naszej Strony (zakładka KONTAKT) są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przez okres nie dłuższy niż 6 lat;
 • Dane, przekazane podczas zgłoszenia podejrzenia działań niepożądanych poprzez zakładkę Zgłaszanie Działań Niepożądanych są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Szczegółowe informacje o przechowywaniu danych osobowych przekazanych w celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych znajdują się na https://servier.pl/regulamin/
 • Dane przekazane w celu realizacji usługi wysyłki newslettera zamówionego przez Użytkownika są przechowywane przez okres realizacji usługi lub do momentu rezygnacji Użytkownika z Usługi;
 • Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń są przechowywane przez okres przedawnienia dla poszczególnych roszczeń;
 • Dane, zbierane automatycznie w celach statystycznych podczas korzystania z Serwisu, są przechowywane przez okres 6 lat.
 1. W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przechowywania gromadzonych danych osobowych i zachowania ich poufności oraz w celu ich ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem lub dostępem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą lub uszkodzeniem, biorąc pod uwagę stan wiedzy technologicznej i koszty wdrożenia.

 1. Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe będą dostępne wyłącznie dla ograniczonej listy odbiorców na zasadzie ograniczonego dostępu lub gdy jest to wymagane przez prawo, w tym między innymi:

 • Działy i personel Administratora oraz innych podmiotów prawnych Grupy Servier, które muszą uzyskać dostęp do danych,
 • Dostawcy i usługodawcy działający jako podwykonawcy Administratora, w szczególności podmioty odpowiedzialne za zarządzanie Stroną, które mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników w niezbędnym zakresie,   
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym, między innymi, poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innych środków zgodnie z Rozdziałem V RODO. 

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Servier w sposób automatyczny, np. w celu dostosowania treści i usług do Pani/Pana preferencji i upodobań, zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności usług. Wyłączenie automatycznego profilowania oznacza, że Użytkownik może utracić np. możliwość uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych, otrzymywania informacji o interesujących go wydarzeniach, zaproszeń do testowania nowych usług, zaproszeń do udziału w quizach itp. Pełna informacja na temat takiego automatycznego przetwarzania danych zawarta jest w regulaminach lub politykach prywatności poszczególnych usług własnych oraz partnerów. W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. W tym celu należy dostosować ustawienia swojej przeglądarki lub zastosować odpowiednie oprogramowanie (wtyczki do przeglądarki np. VPN).

 

Ponadto, w zależności od relacji z Użytkownikiem Administrator może także przetwarzać dane osobowe Użytkownika, uzależnione od charakteru takiej relacji. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie servier.pl