ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI

„ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI” 2016 to kampa­nia edukacyjna, na rzecz upowszechniania profilaktyki chorób układu krążenia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Celem kampanii jest budowanie świadomości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilaktyki, a także zwrócenie uwagi na rolę interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwalaniu zdrowego stylu życia.

zdrowy-styl-zyciaKampania zwraca uwagę na rolę interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwa­laniu zdrowego stylu życia, tj. podnoszeniu świadomości dorosłych Polaków na temat wpływu zachowań prozdrowotnych na edu­kację młodego pokolenia, ale również pro­mowaniu postaw nakierowanych na umoc­nienie i polepszenie jakości zdrowia, gdzie wzór do naśladowania mogą stanowić do­brze wyedukowana młodzież i dzieci.

 

 

 

Kampania „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI” 2016

Pierwsza odsłona kampanii „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI”, realizowana jest w ramach XIV edycji akcji „SERVIER DLA SERCA” w trosce o zdrowie przyszłych pokoleń Po­laków i ochronę polskiego społeczeństwa przed zagrażającą w per­spektywie najbliższych trzydziestu lat epidemią chorób układu krą­żenia.

bezplatne-badania-profilaktyczneW Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier mieszkań­cy 11 polskich miast będą mogli skorzystać z bezpłat­nych badań profilaktycznych, którym towarzyszyć bę­dzie przestrzeń edukacji, sportu i zabawy (Edukacyjny Namiot Servier), gdzie można będzie pozyskać informa­cje z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki chorób układu serco­wo-naczyniowego, sprawdzić swoją wiedzę na ten temat oraz umie­jętności sportowe. Wśród zaplanowanych aktywności znajdują się m.in.: propozycja bicia rekordu wspólnie pokonanych kilometrów na bieżni i rowerach treningowych, multimedialna oferta wdrożenia zbi­lansowanej diety dla całej rodziny, interaktywna Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, przybliżająca aktualne wytyczne In­stytutu Żywności i Żywienia oraz liczne materiały informacyjno-edu­kacyjne. Zarówno dzieci jak i dorośli będą mogli wypełnić specjalną ankietę sprawdzającą ich codzienne nawyki i przyzwyczajenia zwią­zane z dietą i aktywnością fizyczną. Po podliczeniu odpowiedzi test oceni deklarowane postawy oraz przekieruje do porad dotyczących zdrowego stylu życia.

 

Ambasador Kampanii

ambasador-kampaniiAmbasadorką kampanii „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁO­DZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI” jest Magda Steczkowska – wo­kalistka, kompozytorka, autorka tekstów, a prywatnie żona i matka trzech córek, która promuje ideę budowania świado­mości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilak­tyki. Podczas kampanii nieodłącznie towarzyszy jej piosenka „Niech Cię polubi Twoje serce”, która zachęca do zdrowego i aktywnego trybu życia dzieci, młodzież i dorosłych. Hymn wykonywany przez Ambasadora i nagrany do niego teledysk oglądać można na stro­nie www.dbajoserce.pl a także na profilach fb.com/dbajoserce oraz fb.com/PolskieTowarzystwoKardiologiczne.

 

organizator-kampanii

 

Organizator Kampanii – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

polskie-towarzystwo-kardiologiczneJedno z najważniejszych medycznych towa­rzystw naukowych w Polsce, podejmuje dzia­łalność o charakterze naukowym, edukacyjnym i szkoleniowym oraz prowadzi działalność spo­łeczną na rzecz profilaktyki i zwalczania cho­rób serca i naczyń krwionośnych oraz promocji i ochrony zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych.

 

 

Partner Kampanii – Firma Servier Polska, Organizator ogólnopolskiej akcji „Servier dla Serca”

servier-dla-serca

Ogólnopolska akcja „Servier dla Serca” organizowana jest nie­przerwanie od 2003 roku. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej Polaków w zakresie czynników ryzyka chorób układu ser­cowo-naczyniowego i zagrożeń z nimi związanych poprzez ofertę bezpłatnych badań profilaktycznych uzupełnioną o działania eduka­cyjne. Dotychczas z badań skorzystało łącznie około 41.000 pacjen­tów, a działaniami edukacyjnymi objęto ok. 150.000 osób.

 

profilaktyka-zdrowotna

Organizator

Partner

Patroni merytoryczni

Patroni medialni

Mapa naszych spotkań w 2016 roku