Wysoka sprawność aerobowa w późnym wieku młodzieńczym zmniejsza ryzyko zawału serca

Na łamach European Heart Journal  ukazały się wyniki ogólnonarodowego szwedzkiego badania kohortowego na temat związku pomiędzy wysoką sprawnością aerobową w wieku lat 18 a zapadalnością na zawał serca (myocardial infarction, MI) w późniejszym czasie.

Grupę badaną stanowili mężczyźni powołani do wojska w latach 1969-1984. Około 2-3% z nich z powodu istotnej choroby było zwolnionych ze służby. Ostatecznie badaniom poddano 752 811 mężczyzn. Sprawność aerobowa (Wmax w teście wysiłkowym) oraz siła mięśniowa (pomiary dynamometrem) były mierzone wystandaryzowanymi metodami.

W czasie średniej obserwacji wynoszącej 34 lata w badanej kohorcie wystąpiło 11 526 zawałów serca. Po skorygowaniu względem wieku, indeksu masy ciała (body mass index, BMI), chorób towarzyszących, wykształcenia, wartości ciśnienia tętniczego, czynników socjo-ekonomicznych, większa sprawność fizyczna (jedno odchylenie standardowe) była związana z 18% spadkiem ryzyka rozwoju MI [wskaźnik hazardu (HR) 0.82, 95% przedział ufności (CI) 0.80–0.85].

Korzystny wpływ wartości osiągniętego Wmax pozostawał istotny we wszystkich podgrupach wyodrębnionych zależnie od BMI, począwszy od szczupłych (BMI < 18,5), aż do otyłych (BMI > 30) (P < 0.05 dla wszystkich). Jednak otyli mężczyźni (BMI > 30) z podgrupy o najwyższym Wmax mieli istotnie wyższe ryzyko MI w porównaniu ze szczupłymi (BMI < 18,5) z podgrupy o najwyższym Wmax (HR 4.6, 95% CI 1.9–11.2), podobną zależność obserwowano dla podgrup o najniższym Wmax (HR 1.7, 95% CI 1.2–2.6). Zależności pomiędzy siłą mięśniową a ryzykiem MI nie były tak wyraźne jak w przypadku W max.

W podsumowaniu autorzy zwracają szczególną uwagę na dowód, że wysoka sprawność fizyczna nie jest w stanie skompensować ryzyka sercowo-naczyniowego związanego z otyłością.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 7 stycznia 2014
Magdalena Lipczyńska

A.E. Field i wsp. The merits of subtyping obesity. One size does not fit all, JAMA 2014;310:2147

Gabriel Hogstrom, Anna Nordstrom, Peter Nordstrom. High aerobic fitness in late adolescence is associated with a reduced risk of myocardial infarction later in life: a nationwide cohort study in men , LINK: Eur Heart J 2014 online

 

0 replies on “Wysoka sprawność aerobowa w późnym wieku młodzieńczym zmniejsza ryzyko zawału serca”