Ryzyko związane z nikotynizmem u kobiet oraz korzyści z zaprzestania palenia

Na łamach Lancet ukazał się komentarz Rachel R Huxley i wsp. dotyczący ryzyka związanego z nikotynizmem u kobiet oraz korzyści z zaprzestania palenia.

W związku z pięćdziesiątą rocznicą raportu „Smoking and Health” stworzonego w 1962 roku przez Royal College of Physicians, na łamach Lancet ukazał się raport z badania Million Women Study, dotyczący korzyści z zaprzestania palenia oraz ryzyka wieloletniego nikotynizmu u kobiet. W większości krajów Europy i USA szczyt palenia papierosów u kobiet wystąpił w latach 60. dwudziestego wieku, znacznie później niż u mężczyzn. Stąd poprzednie raporty nie uwzględniały wszystkich aspektów wpływu nikotynizmu na śmiertelność u kobiet z powodu krótszego czasu od rozpoczęcia palenia do ujawnienia się chorób w wieku średnim i starszym.

Do przedstawionego badania w latach 1996-2001 włączono ponad milion brytyjskich kobiet urodzonych w latach 30-tych i 40-tych dwudziestego wieku. Podczas 12-letniej obserwacji zmarło 6% z nich, w wieku 50-80 lat (przeciętnie 65 lat). Badane należały do pierwszej generacji kobiet, u których palenie było rozpowszechnione w wieku dorosłym, przy czym wiele z nich przestało palić w wieku 30-40 lat – łącznie blisko połowa w momencie włączenia do badania było aktualnymi (20%) lub byłymi (28%) palaczkami.

Stwierdzono, że roczny wskaźnik umieralności kobiet palących był trzykrotnie wyższy niż nigdy niepalących (ryzyko wzgledne, RR=2,97). Nawet kobiety, które paliły tylko kilka papierosów dziennie miały dwukrotnie większe ryzyko zgonu niż te, które nigdy nie paliły (R=1,98). Palenie w całym wieku dorosłym powodowało zmniejszenie przewidywanej długości życia o około 11 lat (w badaniach u mężczyzn 10 lat). Kobiety palące miały ponad czterokrotnie większe ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej niż niepalące w tym samym wieku (u mężczyzn to ryzyko względne jest bliskie dwóch).

Co ważne, zaprzestanie palenia znacząco zmniejszało opisane ryzyko. Dla kobiet, które rzuciły palenie w wieku 25—34 i 35—44 lata, względne ryzyko zgonu wynosiło odpowiednio 1,05 i 1,2.

Przedstawione wyniki wskazują na potrzebę poprawy edukacji dzieci i młodych dorosłych w zakresie szkodliwości palenia tytoniu oraz zachęcania dorosłych palących do zerwania z nałogiem.

Opracowane na podstawie: Lancet / 27 października 2012
Magdalena Piątkowska

Rachel R Huxley i wsp. Full hazards of smoking and benefits of stopping for women, LINK: Lancet 2012 online

0 replies on “Ryzyko związane z nikotynizmem u kobiet oraz korzyści z zaprzestania palenia”