Hospitalizacje z powodu niewydolności serca – co nowego?

W JACC ukazał się komentarz redakcyjny poświęcony zagadnieniu hospitalizacji z powodu niewydolności serca (HF) w USA.

HF pozostaje jednym z najważniejszych problemów dla systemów opieki zdrowotnej. W ostatnich dwóch dekadach zachorowalność utrzymywała się mniej więcej na stałym poziomie, przy niewielkiej poprawie rokowania i wzrastającej chorobowości. Według American Heart Assocciation ilość hospitalizacji z powodu HF wzrośnie o 25% do roku 2030.

Analizując powyższe dane należy pamiętać, że niewydolność serca należy zdefiniować nie jako chorobę, ale zespół kliniczny, do którego zalicza się zarówno objawy związane z upośledzeniem frakcji wyrzucania (HFREF) jak i objawy występujące przy zachowanej funkcji skurczowej. W ostatnim okresie wzrasta częstość hospitalizacji związanych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzucania (HFPEF).

Autorka komentarza Dr Rogers nawiązuje do publikacji analizującej częstość hospitalizacji z powodu NS w latach 2001-2009. Z danych tych wynika, że chociaż hospitalizacje z HF jako główną przyczyną leczenia szpitalnego zmniejszyły się, to wzrosła liczba hospitalizacji z HF jako przyczyną współistniejącą. Zdaniem Dr Rogers należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: po pierwsze brak jest danych z jaką postacią HF mamy do czynienia – HFREF czy też HFPEF; po drugie zmiany w trendach kodowania pozycji w rozpoznaniu końcowym mogą zaburzać rzeczywistą skalę problemu. Niemniej jednak wyniki pracy analizującej częstość hospitalizacji są zbieżne z innymi danymi, w których bez względu na miejsce HF w rozpoznaniu końcowym odnotowano trzykrotny wzrost częstości hospitalizacji w latach 1979-2004.

W opinii autorki należy zwrócić uwagę na złożoność zespołu klinicznego. Okazuje, że hospitalizacje zakodowane jako HF nie zawsze są bezpośrednio spowodowane niewydolnością serca. Należy pamiętać, że HF w populacji osób w podeszłym wieku współistnieje z innymi chorobami przewlekłymi. Dotychczas strategie postępowania obejmowały działania ukierunkowane na redukcję hospitalizacji z powodu HF z obniżoną EF.

Było to „podejście ukierunkowane na chorobę” pomijające problem chorób współistniejących. Aby skutecznie zapobiegać hospitalizacjom konieczne jest uwzględnienie faktu, że większość chorób przewlekłych jest złożonym zespołem wielu współistniejących jednostek chorobowych. Działania prewencyjne zapobiegające rehospitalizacjom będą skuteczne jedynie w sytuacji kiedy w strategii postępowania uwzględnimy problem chorób współistniejących i ich roli w HF.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 26 marca 2013
Tomasz Rywik

Véronique L. Roger. The changing landscape of heart failure hospitalizations, LINK: JACC 2033;61:1268

0 replies on “Hospitalizacje z powodu niewydolności serca – co nowego?”