Czynniki prognostyczne zachorowania na niewydolność serca z zachowaną i obniżoną frakcją wyrzucania

Niewydolność serca (NS) z zachowaną frakcją wyrzucania (HFPEF- Heart Failure Preserved Ejection Fraction) stanowi średnio ok. 50% przypadków  NS.

Biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę chorych z NS ważnym zagadnieniem jest identyfikacja osób zagrożonych zachorowaniem na NS jeszcze we wczesnym okresie, przed wystąpieniem objawów. Z danych z piśmiennictwa wynika, że wczesne włączenie leczenia u chorych zagrożonych zachorowaniem na HFPEF poprawia rokowanie, podobnie jak w przypadku pacjentów z NS z obniżoną frakcją wyrzucania (HFREF – Heart Failure Reduced Ejection Fraction).

W Circulation Heart Failure ukazały się wyniki pracy, której celem była identyfikacja czynników prognostycznych zachorowania na NS jak również ocena różnic pomiędzy HFREF i HFPEF. Obserwacja obejmowała lata 1981-2008, a badaniem objęto osoby z populacji Framingham.

Do projektu włączono pacjentów z rozpoznaniem de novo NS zaklasyfikowanych jako HFPEF lub HFREF w zależności od frakcji wyrzucania (graniczna EF =45%.). Spośród 6340 osób na NS zachorowało 512 pacjentów, z których 457 miało ocenioną EF w momencie rozpoznania. W tej grupie 43% stanowiły osoby z HFPEF a 56% z HFREF. Do oceny wykorzystano analizy hazardu proporcjonalnego Coxa, a także analizy kompetycyjnego ryzyka.

Na podstawie przeprowadzonej oceny wytypowano 14 parametrów będącymi czynnikami prognostycznymi zachorowania na NS. Wykazano, że cukrzyca, starszy wiek, a także wada zastawkowa stanowiły czynnik prognostyczny zachorowania dla obu postaci NS (p<0,0025 dla wszystkich zmiennych). Natomiast dla HFPEF czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania były palenie tytoniu, wyższy indeks masy ciała i występowania migotania przedsionków. Takie parametry jak wyższa częstość rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe, płeć męska, wyższy cholesterol całkowity, przerost lewej komory, a także obecność bloku lewej odnogi były czynnikami prognostycznymi dla HFREF.

Zdaniem autorów publikacji uzyskane wyniki mają istotne znaczenie, ponieważ umożliwiają wytypowanie osób zagrożonych zachorowaniem na NS. Podkreślenia wymaga fakt, że odmienny profil ryzyka poprzedza na wiele lat zachorowanie na każdą z postaci NS (HFPEF vs HFREF). Spostrzeżenia te mogą być wykorzystane w przyszłości w celu przeprowadzenia badań ukierunkowanych na zapobieganie i leczenie NS uwzględniającego odrębny profil ryzyka każdej z postaci NS.

Opracowane na podstawie: Internet / 27 grudnia 2012
Tomasz Rywik

Jennifer E. Ho i wsp. Predictors of new-onset heart failure: differences in preserved versus reduced ejection fraction, LINK: Circ Heart Fail online first

0 replies on “Czynniki prognostyczne zachorowania na niewydolność serca z zachowaną i obniżoną frakcją wyrzucania”