Czy e-papierosy pomagają w zaprzestaniu palenia

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazała się praca Rachel A. Grany i wsp. dotycząca wpływu elektronicznych papierosów na zaprzestanie palenia.

Pomimo, że e-papierosy są intensywnie promowane jako pomoc w zerwaniu z nałogiem, brak przekonujących badań na ich skuteczność w tym zakresie. W jedynym randomizowanym badaniu porównującym e-papierosy z zawartością nikotyny i bez niej nie stwierdzono różnic we wskaźnikach zaprzestania palenia w przeciągu sześciu miesięcy. Długotrwałe badania populacyjne również nie wykazały związku między używaniem elektronicznych papierosów a rzuceniem palenia.

Autorzy pracy przeprowadzili analizę z udziałem grupy amerykańskich palaczy oceniającą, czy e-papieros może być predyktorem skutecznego rzucania palenia lub ograniczenia ilości wypalanych papierosów. Do badania włączono 949 uczestników rekrutowanych z badającej zachowania konsumentów internetowej platformy Knowledge Networks. Badani wypełnili odpowiednią ankietę w listopadzie 2011 i listopadzie 2012. Oceniano  używanie e-papierosa w przeciągu ostatnich 30 dni oraz ilość wypalanych w ciągu dnia papierosów, czas do pierwszego papierosa po obudzeniu się i intencję zaprzestania palenia wyjściowo i po okresie obserwacji.

Stwierdzono, że elektroniczne papierosy były używane częściej przez kobiety, młodszych dorosłych i osoby gorzej wykształcone. Większa ilość badanych używających je deklarowała wyjściowo, że pierwszego papierosa wypala w ciągu 30 minut po obudzeniu. Stosowanie e-papierosów wyjściowo nie wiązało się z zaprzestaniem palenia po roku obserwacji, ani z ograniczeniem liczby wypalanych papierosów. Predyktorami rzucenia palenia były natomiast intencja zaprzestania oraz ilość wypalanych papierosów w ciągu dnia.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że powinny zostać wprowadzone regulacje zakazujące reklamowania e-papierosów jako środków wspomagających zaprzestanie palenia, dopóki ich skuteczność nie zostanie potwierdzona badaniami.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Maj 2014
Magdalena Wiśniewska

Rachel A. Grana i wsp. A Longitudinal Analysis of Electronic Cigarette Use and Smoking Cessation, LINK: JAMA Int Med 2014;174:812

0 replies on “Czy e-papierosy pomagają w zaprzestaniu palenia”