Rok 2012 w kardiologii – niewydolność serca – podsumowanie European Heart Journal

Na łamach European Heart Journal w serii The Year in Cardiology Theresa A. McDonagh przedstawiła najnowsze zmiany w postępowaniu w niewydolności serca w roku 2012. W tym właśnie roku ukazały się nowe zalecenia poświęcone postępowaniu w niewydolności serca, uwzględniające rezultaty 19 dużych randomizowanych prób klinicznych, które ogłoszono od momentu publikacji poprzednich zaleceń (2008).

Najważniejsze zmiany w europejskich rekomendacjach obejmują zwiększenie znaczenia antagonistów receptora dla aldosteronu. Spironolakton i eplerenon zalecane są obecnie u wszystkich chorych z niewydolnością serca (NYHA II–IV) z frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) ?35%, z utrzymującymi się objawami mimo leczenia ACE inhibitorem i beta blokerem.

W dokumencie znalazło się także nowe wskazanie dla inhibitora węzła zatokowego – iwabradyny. Po ogłoszeniu wyników badania SHIFT stosowanie tego leku należy rozważyć u chorych z niewydolnością serca z utrzymanym rytmem zatokowym i LVEF ?35%, z częstością rytmu serca ?70 uderzeń na minutę i utrzymującymi się objawami (NYHA II–IV).

W zaleceniach poszerzono także wskazania do terapii resynchronizującej (CRT). Wyniki badań RAFT oraz MADIT-CRT spowodowały, że CRT (najlepiej CRT-D) zalecana jest u chorych z niewydolnością serca w II klasie NYHA z utrzymanym rytmem zatokowym i szerokością QRS ?130 ms, blokiem lewej odnogi pęczka Hisa oraz LVEF ?30%.

Nowości dotyczą także rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Rezultaty badania STICH stały się podstawą do sformułowania zalecenia dotyczącego pomostowania tętnic wieńcowych u osób z dolegliwościami dławicowymi i chorobą dwu- lub trójnaczyniową z zajęciem gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej i LVEF ?35%.

W zaleceniach odnotowano także rosnącą rolę urządzeń wspomagających pracę komór oraz przezcewnikowych interwencji zastawkowych – przezskórnej implantacji zastawki aortalnej oraz paliatywnego leczenia systemem edge-to-edge (MitraClip) niedomykalności mitralnej. Wśród innych nowości Theresa A. McDonagh wymieniła rezultaty badań PARADIGM-HF (badanie II fazy porównujące valsartan z inhibitorem neprilizyny) oraz ALDO-HF (spironolakton vs placebo) u chorych z niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Wyniki pierwszego okazały się zachęcające, drugiego neutralne (w obu w odniesieniu do zastępczych punktów końcowych).

Inne prezentowane przez autorkę badania to RELAX-HF (seralaksyna vs. placebo w ostrej niewydolności serca; wynik pozytywny, złagodzenie objawów) oraz CARRESS-HF (ultrafiltracja okazała się w nim leczeniem powodującym więcej powikłań od terapii standardowej u chorych z niewydolnością serca reagujących na diuretyki).

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 14 lutego 2013
Magdalena Lipczyńsk

Theresa A. McDonagh. The Year in Cardiology 2012: heart failure, LINK: Eur Heart J 2013 34: 499

0 replies on “Rok 2012 w kardiologii – niewydolność serca – podsumowanie European Heart Journal”